En

شرحی بر روشهای تجاری شده پایش وضعیت برقگیر ها

 • شرحی بر روشهای تجاری شده پایش وضعیت برقگیر ها 1396/11/15

  ثابت شده است ، سنجش جزء مقاومتی جریان نشتی برقگیر بصورت آنلاین ، بهترین روش  تشخیص عیب برقگیرها و ضامن تداوم حفاظت ایزولاسیون تجهیزات شبکه های توزیع و انتقال میباشد.
  با تهیه دیتابیس جریان نشتی مربوط به برقگیر های نصب شده به همراه اطلاعات مکانی نصب ، و پایش نمودار تغییرات این جریان بصورت متوالی ، و تعیین محدوده قابل قبول ، حفاظت ایزولاسیون تجهیزات شبکه ، تضمین خواهد شد.
  برای سنجش جریان نشتی برقگیر ، استاندارد IEC60099-5 مفاهیم کلی را اشاره کرده است که با اجرای یکی از روش های و مفاهیم بیان شده در این استاندارد میتوان به هدف پایش وضعیت برقگیرها رسید.
  در این راستا تحقیقات بسیاری در دنیا انجام شده است و در این مقاله دو روش تجاری شده برای اندازه گیری جزء مقاومتی جریان نشتی برقگیر به نامهای زیر تشریح شده است :

  1. 3th harmunic Compensation Method
  2. MODIFIED TIME SHIFTED METHOD (MTSM) PRINCIPLE
  شرح کاملی از این متد ها در مقاله [2] آورده شده است ولی روش (1) تا سال 2008 میلادی  و روش (2) از 2008 به بعد به عنوان بهترین روشهای موجود توسط IEEE رسما معرفی شده اند .
  در زیر بطور خلاصه دو روش فوق شرح داده شده است .
  قبل از شرح لازم به ذکر است بنا به دلیلی که در تصویر شماره 1 دیده میشود سنجش جریان نشتی برقگیر توسط میلی آمپر متر های استاندارد قابل انجام نمیباشد و حتما میبایست جزء مقاومتی جریان نشتی توسط یک روش ثبت شده سنجیده شود.
  1. روش سنجش و جبران سازی هارمونیک سوم
  در این روش با استناد به یک نتیجه تجربی مبنی بر این که : (عدد نسبت جریان هارمونیک سوم به جریان کل با هارمونیکی شدن شکل موج ولتاژ تغییر نمیکند) با استفاده از نمونه گیری از جریان عبوری از یک پراب میدان الکتریکی که نزدیک برقگیر گرفته میشود به نام Ip و نمونه گیری از جریان عبوری از زمین برقگیر به نام It و تعریف دو ضریب به نامهای k1 و k2 با استفاده از روابط زیر جزء مقاومتی جریان نشتی برقگیر سنجش میشود.  [5]:
  I3r = جزء مقاومتی هارمونیک سوم  جریان عبوری از سیم زمین برقگیر
  I3t = هارمونیک سوم  جریان عبوری از سیم زمین برقگیر
  I3p = هارمونیک سوم  جریان عبوری از  سنسور میدان ( پراب میدان )
  I3c = جزء  خازنی هارمونیک سوم  جریان عبوری از سیم زمین برقگیر
   


   

  شرحی بر روشهای تجاری شده پایش وضعیت برقگیر ها